1. Hjem
  2. Om MAF

Borkedalsstemmen CIMG5903 (2600x1950).jpg

Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) skal i samarbeid med eierkommuner og andre aktører tilrettelegge for friluftsliv for alle hele året. Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår region og Kristiansand og Omegn Friluftsråd ble stiftet den 17. april i 1939 med visjonen om å sikre alle innbyggere muligheten til friluftsliv og rekreasjon i sitt nærmiljø. Betegnelsen Midt-Agder Friluftsråd ble brukt fra reorganiseringen i 1962. Vi fortsetter å tilrettelegge for et variert og mangfoldig friluftsliv i regionen samtidig som vi bidrar til å bevare natur og kulturverdier.

 

Formål

Midt-Agder Friluftsråd skal i samarbeid med eierkommuner og andre aktører tilrettelegge for friluftsliv.

Vi skal skape muligheter for alle i friluft.

 

Dette medfører at MAF skal:

•  Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier.

•  Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.

•  Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av regionale friluftsområder, herunder regionale turløyper og skiløyper.

•  Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.

•  Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.

•  Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker.

•  Arbeide med andre friluftsaker av regional karakter.

•  Verne om allemannsretten som forutsetning for friluftslivet.

 

Organisasjon

Midt-Agder Friluftsråd består av elleve eierkommuner; KristiansandLindesnesÅseralVenneslaEvje og Hornnes, Iveland, BirkenesLillesand, Bygland, Valle og Bykle.

Etter ny samarbeidsavtale fra 2022 oppnevnes representanter fra hver kommune til representantskapet. Representantskapet velger styret. Hver enkelt kommunes administrasjon oppnevner en representant til fagutvalget. Disse jobber for MAF sine interesser sammen med de faste ansatte.

Samarbeidsavtale for Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Opgavefellesskap

Gjennom et interkommunalt samarbeid om tilrettelegging for friluftsliv ønsker vi at det skal bli enklere for kommunenes innbyggere å ta seg inn i naturen. Vi tror friluftsliv blir enda viktigere i fremtiden og at det har og vil ha en sentral plass som helsefremmende aktivitetsarena for befolkningen.

Friluftsrådet mottar årlig tilskudd fra ulike offentlige institusjoner og det arbeides aktivt for å skaffe andre finansieringskilder som stiftelser, fond og private aktører.