1. Hjem
 2. Tur & Kart
 3. Sparebanken Sør turstimidler

 

Turstimidler (hjemmeside) oppdatert 04.02.jpg

I våre lokalsamfunn finnes det et eldorado av turstier på kryss og tvers. Sparebanken Sør har til sammen satt av tre millioner kroner som skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier de neste tre årene. "Sparebanken Sør turstimidler" er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. 

Lag og foreninger bidrar med store mengder samfunnsnyttig dugnadsinnsats år etter år. Denne frivilligheten kommer til stadighet befolkningen til glede og nytte. Å være på tur ute i naturen er bra for vår fysiske og psykiske helse. Nordmenn går på tur i nabolaget, i lysløyper og på topptur. Vi går på turer i nærområder, og vi oppsøker nye turområder. Noen går på rusletur, mens andre løper en tur. Vi vet at de ulike turstiene blir brukt av mange.

 

Hva kan turstimidlene brukes til:

Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. Eksempler på oppgradering kan være bedre skilting, bedre adkomstmuligheter eller på annen måte tilrettelegge for friluftsliv langs eller på turstier.

 

For å søke Sparebanken Sør turstimidler må man:

 • Være et frivillig lag og/eller en forening.
 • Ha en tursti som skal utbedres eller anlegges i området fra Bryne i vest til Sandefjord i øst.
 • Ha en realistisk fremdriftsplan og god gjennomføringsevne.
 • Legge frem budsjett for prosjektet/tiltaket sammen med søknaden. Herunder verdi av dugnad og andre finansieringskilder.
 • Ha en avklart plan for videre drift og vedlikehold.
 • Ha en skriftlig avtale med grunneier(e), hvor traséen også er kartfestet.
 • Ha avklart forhold til eventuelle vernebestemmelser og kulturminner.
 • Ha avklart forhold til eventuelle andre brukergrupper i området.
 • Ha en plan for synliggjøring av gaven.

 

En jury vurderer søknadene og innvilger inntil 50 prosjekter pr år, med en totalramme på inntil kr. 1.000.000. Grensen oppad for tildelt beløp er kr. 100.000.

Det tilstrebes at midlene fordeles over hele regionen i løpet av 3-års perioden.

Prosjektene skal etableres i nærområder og skal vurderes ut fra:

 •         Geografi
 •         Befolkningstall
 •         Adkomstmuligheter
 •         Allmennytte

 

01. februar - Søknadsskjema åpnes for innsending.  

01. mars - Søknadsfrist utløper. 

22. mars - Offentliggjøring av prosjekter som har fått tildelt midler i 2021.

 

Søknad 

NESTE SØKNADSRUNDE BLIR I 2022! 

 

Alle felt må fylles ut før søknaden sendes. Vær obs på at skriftlig avtale med grunneier enten må legges inn som PDF eller bildefil.

Hvis du trykker 'send' på søknaden uten at alle felt er fylt inn, vil teksten/vedleggene du har skrevet/lagt inn forsvinne. Lag derfor en kladd med alle nødvendige opplysninger før skjema fylles ut og sendes inn.

Skriftlig avtale med grunneier - viktig informasjon:

Søker må enten legge til bildefil eller PDF med søknaden (i feltene under). Søknader uten skriftlig avtale med grunneier vil ikke bli behandlet. 

ELLER